Arkiv

Författararkiv

Nätverket ALMI i Vård och Omsorg

Inom Almi finns ett nationellt nätverk som har god kontakt med landsting, kommuner och andra aktörer som hjälper till med frågor som gäller medicinteknisk produktutveckling. Det kan till exempel röra sig om kontakter med Läkemedelsverket i frågor som rör regelverk och CE-märkning. Genom kontakterna kan en idébärare få möjlighet att kliniskt testa eller låta vårdpersonal uttala sig om sin idé.

Tillgången till bra och säkra produkter är idag en förutsättning för dagens vård och omsorg. Medicintekniska produkter är betydelsefulla och är direkt avgörande för diagnostik och behandling. Det är även viktigt ur ett samhällsperspektiv att vi effektiviserar och förbättrar för i första hand patienter och personal.

Att utveckla idéer till produkter som ska användas och säljas inom vård och omsorg i Europa skiljer sig ofta mot traditionell produktutveckling. Hänsyn ska tas till vissa tekniska lösningar och medicinska risker vilket ofta kräver specifika kunskaper. Ett exempel kan vara hygienkrav då en konstruktion ska göras, ett annat är att anpassa material för användning i vissa lokaler. Regelverk och lagar reglerar hur arbetet ska ske samtidigt som hänsyn måste tas till lagen om offentlig upphandling då produkten ska kommersialiseras.

Nätverket ALMI i Vård och omsorg består av flera Almibolag, några landsting och kommuner, tillsammans ett 20-tal diplomerade rådgivare som samarbetar för att ge stöd till den som har en produktidé relaterad till vård och omsorg. Stödet kan bland annat bestå av rådgivning och coachning från första tanke till testning av en prototyp och vidare till lansering. Det kan också vara hjälp med att hitta allt från experter som kan hjälpa till med bedömning i olika skeden till företag som kan konstruera och tillverka prototyper och senare färdiga produkter. Målet är att fler innovativa idéer inom vård och omsorg ska kommersialiseras framgångsrikt!

Har du som privatperson eller företagare en bra idé som du tror kan göra nytta inom vård och omsorg, hör av dig till ditt lokala ALMI bolag..

Annonser
Kategorier:Innovationer

Innovationsrådgivare inom vård och omsorg

Tillsammans med sju andra rådgivare från olika delar av landet diplomerades Cecilia Ödman från Almi Jönköping till innovationsrådgivare med inriktning medicinteknisk produktutveckling.

I nära ett år har deltagarna arbetat med verkliga idéer som är relaterade till vård och omsorg. De har förutom föreläsningar om till exempel regelverk och riskhantering även haft grupparbeten och diskussioner som bland annat rört sjukvårdsmarknaden och patientnytta. Studieresa har också gjorts till Europas största medicintekniska mässa, Medica i Düsseldorf. På torsdagen redovisade och försvarade deltagarna de utvecklingsarbeten som de tillsammans med innovatörer runt om i landet arbetat med under året.

Nätverket ALMI i Vård och omsorg består av ett 20-tal diplomerade rådgivare som samarbetar för att ge stöd till den som har en produktidé relaterad till vård och omsorg. Målet är att fler innovativa idéer inom vård och omsorg ska kommersialiseras framgångsrikt!

På ALMI Jönköping finns ett särskilt program som arbetar med produktidéer för vården, läs gärna mer om det på www.pumainnovation.se

Kategorier:Innovationer

Röntgenapparaten är bästa uppfinningen!

Att röntgenapparaten är den bästa uppfinningen av alla tyckte de flesta av de 50 000 besökarna som röstade i en tävling som anordnades av Science Museum i London som firar 100 år i år.

En av flera aktiviteter som pågår under firandet är att man valt ut tio vetenskapliga innovationer som på något sätt har förändrat framtiden. Resultatet visade överväldigande många röster för upptäckter och innovationer som hjälper oss att kunna se, behandla och förstå våra kroppar.

Röntgen revolutionerade diagnostisering av sjukdomar och skador. För första gången kunde vi se skelett och andra strukturer i en levande kropp till skillnad från tidigare, då vi helt fått lita till symtom, blodprover och kirurgi.

Idag finns ny teknologi som låter oss att se in i hjärnans funktioner. I framtiden kanske ”brain scanners” kan bli användbara för att spela in våra drömmar eller till och med att kunna upptäcka vad vi ska tänka – redan innan vi gör det…

På andra plats kom upptäckten av Penicillin och på tredje plats kom DNA-strukturen.

Kategorier:Innovationer

Framtidens robotar i vården?

19 april, 2010 1 kommentar

Läste i Aftonbladet om den före detta amerikanska marinsoldaten Claudia Mitchell som förlorade sin arm i en motorcykelolycka och hur hon tack vare en så kallad robotprotes med TMR-teknik, Targeted Muscle Reinnervation, har fått tillbaka känseln i armen. Tekniken innebär att nerverna som en gång styrde armen styrs om till ett plåster på bröstet där de växer ihop till muskler. Elektroder på huden känner av hjärnans signaler och styr den artificiella armen, dvs. tankarna styr protesen.

Enligt tidningen kan Claudia numera uträtta enklare hushållssysslor som att skära grönsaker, äta en banan och diska och allt går fyra gånger snabbare än med en vanlig protes.

Läste också i Dagens medicin om hur så kallade vårdrobotar kan få betydelse när befolkningen åldras. Det var fullmäktigemöte i Stockholm som ställde sig frågan om hur sjukhusvården ska anpassas till det växande antalet äldre? Man menade att om vi har otur så kommer de äldre att leva längre, men samtidigt vara lika sjuka som nu. Då blir vården kostsam för samhället.

Under mötet berättades det om att ny teknologi kan mildra många av de demografiska problemen. En av de mer udda lösningarna var att låta de äldre bära robotdräkter, så att de klarar av att ta hand om sig själva högre upp i åldrarna och en deltagare menade att det  enda som begränsar oss är vår fantasi. Tekniken med robotdräkterna för äldre framgick inte men det verkar ju som om det kan bli spännande att åldras i Stockholm!

Kategorier:Innovationer Taggar:,

Smart teknik för smarta hem

För snart tio år sedan tänkte man att IT skulle hjälpa boende att hålla koll på allt i bostaden. Ett exempel var att spisen och vattnet stängdes av när man gick ut och låste ytterdörren. Projekt startades, men när leverantörerna till systemen försvann från marknaden – på grund av it-kraschen 2001 – försvann också underhållet och systemen avvecklades.

Nu läser vi ganska ofta om nya satsningar på ”smarta hem”, nu med mera inriktning på miljö och energisparande. Ord som ”fungerande helhetslösningar för framtidens boende”, ” teknik rum för rum” eller hem med mersmak blir säljande slogans.

Inom seniorboende och omsorg är syftet att smart teknik i hemmet ska vara besparande och öka den boendes trygghet och säkerhet. Hjälpmedelsinstitutet har visningslägenheter där ”smart hem”-teknik i första hand syftet att vara till hjälp för personer med funktionshinder, bland annat demens.

På hjälpmedelsinstitutets hemsida kan man läsa om det EU finansierade i2home-projektet som ska bidra till att enheter och utrustning i hemmet blir mer tillgängliga för personer med lindriga kognitiva funktionsnedsättningar och äldre genom att använda en ny gemensam standard för användargränssnittet – standarden Universal Remote Console (URC). Även om fokus vilar på dessa användargrupper kommer resultaten som uppnås att vara användbara i större sammanhang och bli fruktbara på andra fält, som exempel automatiserade lösningar för hemmet, intelligenta miljöer och intelligenta lösningar för bilar.

Se BBC’s inlag om smart hemteknologi för personer med lindriga funktionsnedsättningar och äldre. (tal och text på engelska)

Kategorier:Innovationer Taggar:,

Nu har 1580 personer köpt hjälpmedel via fritt val

Det är hjälpmedelsinstitutet som på regeringens uppdrag har samordnat ett försök med Fritt val av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning. Syftet är dels att ge brukare större inflytande över förskrivningen av hjälpmedel och större möjlighet att själva välja hjälpmedel utanför landstingens vanliga utbud dels har landstingen kunnat prova sig fram hur fritt val – lösningar inom hjälpmedelsområdet kan se ut inom ramen för befintlig lagstiftning.

Försöksverksamheten, som pågått från våren 2008 till och med december 2009 har bedrivits i tre landsting, Kronoberg, Stockholm och Sörmland, vilka nu alla fortsätter med verksamheten även under 2010.

Den ökade trenden av individualisering innebär en utmaning för den offentliga sektorn att tillsammans med leverantörer hitta lösningar för individuella behov. Brukarens ökade inflytande ställer också krav på ett arbetssätt med större delaktighet i hjälpmedelsprocessen.

Grunden för försöksverksamheten är eget ägande. Brukaren får en rekvisition på anvisat belopp och hjälpmedel. Därefter är det brukaren som inhandlar, äger och ansvarar för hjälpmedlet. Om brukaren väljer en dyrare produkt får han/hon själv stå för merkostnaden. Projektlandstingen styr själva över vilka hjälpmedel som ska ingå i försöksverksamheten och de arbetar nu också med att ytterligare utveckla Fritt val av hjälpmedel, till exempel genom att hitta lösningar för utprovning och service.

Kategorier:Innovationer Taggar:

Innovationsslussar inom hälso- och sjukvård

I fredags meddelades vilka sex regioner som får Innovationsslussar inom hälso- och sjukvård.

Det ska bli lättare att kommersialisera innovationer inom svensk hälso- och sjukvård. Därför finansierar nu VINNOVA sex olika landstings satsningar på innovationsslussar under tre år.  Det är Uppsala Akademiska sjukhus, Västerbottens läns landsting, Region Skåne, Stockholms läns landsting, Västra Götalandsregionen/Västra Götalands läns landsting samt Landstinget i Östergötland.

Bakgrunden till utlysningen av Innovationsslussar är det regeringsuppdrag som Vinnova har fått för att genomföra en satsning med syfte att öka antalet samverkansmiljöer som stimulerar kommersialisering av innovationer inom hälso- och sjukvården. Uppdraget sker i samråd med Almi Företagspartner AB, Innovationsbron AB och Sveriges Kommuner och Landsting.

Innovationsslussarna ska ta till vara, utveckla och kommersialisera idéer från hälso- och sjukvården och fungera som kontaktnoder för företag och underlätta introduktionen av innovationer inom hälso- och sjukvården. Potentialen för att vidareutveckla innovationer inom området bedöms vara stort. Det finns också ett stort intresse av att bättre ta till vara innovationer inom området. Detta kräver dock en utveckling av system/miljöer som kan vidareutveckla konkretiserade idéer som kommer från personer som arbetar inom hälso- och sjukvården.

Projektets totala kostnad kan uppgå till minst 5 miljoner kronor per år varav VINNOVA bidrar med maximalt 2.5 miljoner kr. Projektet kräver 50 % medfinansiering av sökande organisation/organisationer.

Vinnova menar att om satsningen utfaller väl är målet att genom ett utvidgat program utveckla ett större antal innovationsslussar för kommersialisering och implementering av potentiella innovationer inom vårdsektorn, vilket vi inom branschen naturligtvis hoppas mycket på

Kategorier:Innovationer Taggar: